Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Изключително значение за осигуряване на правилна организация на фирма или дружество има самият процес по планиране на счетоводството. Счетоводното обслужване е ключов елемент в добре организираната работа на всяко едно учреждение. Такова планиране се извършва с организираната работа на счетоводни къщи, спазващи стриктно действащите нормативни актове, структура, особености и съобразявайки с характера на стопанска дейност на отчетната единица.

Планът за организация на счетоводството се изгражда на база вътрешна нормативна уредба, която представлява съвкупност от инструкции, правилници, указания и други.

Счетоводното обслужване включва не само следене и отчетност в движението на приходи и разходи на една фирма, но и следене на всички движения в самата фирма. В това число работни и длъжностни характеристики, назначаване на персонал, инвентаризации, план-график за месечен отпуск, следене наредбата за организация на вътрешния финансов контрол, съхраняване на счетоводния архив и т.н.

Особено значение за счетоводното обслужване има планирането на цялата документация и документооборот. Такова въпреки напредналите технологии и електронни форми за водене на счетоводство се изразява в редица номенклатури, форми на първични документи, спазване на реда и движенията на длъжностни лица, оформяне в срокове на цялата документация и т.н.

Планирането около счетоводната работа, включва и съставяне на някои планове по повишаване квалификация на служители.

Водеща роля в счетоводно обслужване на големите компании се пада на главният счетоводител. Такъв носи отговорност за създаване правилна организация на счетоводната работа в рамките на отчетния период.

Главните счетоводители в счетоводното обслужване са централни фигури по въпросите на икономиката на стопанската единица. Работата им се състои в общата икономическа работа, функциите, въпроси около цялата икономика на дружеството.

Счетоводителят в счетоводното обслужване е натоварен с ангажимента да анализира стопанската дейност, движението на стоково-материални ценности и да спазва финансова и кредитна дисциплина при провеждането на инвентаризации и пр.

Правата и задълженията на главния счетоводител са регламентирани по Закона за счетоводството.

Главният счетоводител има и отговорността да следи за неправомерно извършване на стопански операции, както и да отказва изпълнението на такива незаконни разпореждания.

За неизпълнение или недобросъвестно изпълнение на своите задачи, главният счетоводител носи отговорност, съответстваща с действащото законодателство.

Отчетността има отдавнашна традиция. Тя възникнала в дълбока древност и заедно с появяват й развитието и в обществения живот на материално производство, залага на обективно съществуващи потребности. За да разгледаме нуждата от счетоводни къщи, нека поотделно се спрем на способите от счетоводния метод, които налагат цялата организация по водене на счетоводството:
Документация – представлява счетоводен метод, с помощта, на който се осъществява цялостното и непрекъснато документиране и оформяне на стопанските операции от счетоводителите в счетоводните къщи.

Инвентаризация – този способ е използван от счетоводните къщи за проверка на натура и стойност на имуществените и финансови средства.

Оценка – това е счетоводен метод, с помощта, на който отчитането се извършва в паричен измерител. В най-опростена форма, оценката на отчетните обекти представлява произведение на имуществени средства по количество.

Калкулация – това е сложен процес за оценяване на отчетните обекти. Благодарение на нея, могат да бъдат взети под внимание разходи за материали, амортизация, външни услуги и да се установят извършените за придобиване активи и разходи.

Счетоводни сметки – отразява контролиране на стопанските операции, притичващи в дружеството. Чрез тази система се осигурява връзка с възможностите за последващо групиране и/или систематизиране на изменения в активи и капитали на фирмата. Всичко това отново е работа на служителите от счетоводни къщи.

Балансово обобщаване – този способ спомага за съпоставяне на активи и капитали на фирмата/дружеството, компанията, към определен момент. С негова помощ счетоводителите от счетоводната къща извличат ценна информация за дейността на предприятието и могат да проследят цялостното движение.

Сводка на отчетни данни – това е способ от счетоводния метод, с помощта, на който периодично се постига обобщаване на отчетни данни за текущо счетоводно отчитане. Използването на този способ  от счетоводните къщи улеснява в голяма степен характеризиращите резултати от стопанската дейност за определен период от време и осигурява система от икономически показатели.

Всички тези водещи стоки не биха могли да бъдат реализирани без помощта на счетоводители. Такива предлагат своите услуги и могат да бъдат намерени в счетоводните къщи.

Абонаментните планове за определен брой фактури са чудесен вариант за лесни решения на фирмите. Те спестяват ценно време и са от полза за всеки съвременен, динамичен собственик на фирма.

Сред множеството ползи и характеристики на фактурите онлайн са персонализирането на фактури и добавянето на лого на вашата компания, което дава възможност за бърз преглед таксуване и плащания, повтарящи се или автоматично по разписание фактури, проследяване разходи и поддръжка на много валута.

Сигурност

Всичката законна онлайн фактурири и фактуриране със софтуер използват защита на банковите нива. Въпреки това този вариант е до вас, за да гарантира съответните мерки за сигурност, които са въведени с услугата и които са заинтересувани да защитят данните си, включително и информацията за клиентите.

Онлайн фактура е услуга, която използва сигурност в банкова ниво, което е най-високото ниво на и се използва за защита на електронни данни, включва силни защитни стени.

Онлайн фактурите най-често са криптирани, което прави невъзможно за хакерите да проникнат в тях.

Обработка на плащане

Онлайн фактуриране и фактуриране със софтуер обработващи плащанията от клиенти, използва онлайн портали, които сигурно криптират банкова или кредитна информация. Клиентите могат да плащат с чек, но плащанията са по-бързи, по-сигурни и не се губят по пощата.

Топ онлайн портали

Съществуват много онлайн портали за онлайн фактури ако имате международни клиенти, с тях може да се спестят пари, защото се предлага услуга без месечна такса.

Лесен за употреба

Всички онлайн фактурира имат лесен за използване формат, а платените софтуери предлагат демо версия, която може да бъде изпробвана на вашия компютър за определен период.

Скалируемост

Когато софтуерът е мащабируем, това означава, че може да расте с вашия бизнес, чрез включване на повече клиенти, фактури и функции.

Ако Вашият бизнес се разраства и трябва да бъдете в състояние да изпратите повече фактури всеки месец, но не искате да платите цената за неограничен пакет и фактуриране, има междинни и ефективни абонаменти.

Ако планирате да развиете бизнеса си за включване на инвентара или до точката, че ще ви трябва по-подробна финансова отчетност, за да добавите функции на софтуера с проявен интерес.

Благодарение на фактура онлайн, предприятието, фирма или дружество извършва много на брой дейности и има отчет за всяко едно разходване или постъпване на средства. Без фактури онлайн цялостната работа на предприятието не би могла да се извършва така плавно, бързо и безпроблемно.

Имате ясна идея за откриване на бизнес и търсите начини да регистрирате фирма. Това не е трудно, когато знаете как. Следвайки някои лесни стъпки сами може да извървите пътя към вашето израстване.

Преди да пристъпите към оформяне на документи за откриване на фирма е важно да знаете:

  1. Как ще се казва фирмата/дружеството – повечето собственици на фирми избират имената според типа на дейност на фирмата. За да сте още по-сигурни в това е добре да проверите, избраното име дали не се дублира с друга фирма в Търговския регистър.
  2. Втората стъпка е да уточните адреса. Тук има разлика от офис или местонахождение на друг вид със самото седалище на фирмата. Второто е важно като адресна регистрация за самата фирма и трябва да е постоянно. За разлика от него местонахождението, където се практикува дейността може да се сменя, да е под наем и т.н.
  3. Третата важна крачка около откриването на фирма е да уточните предмета на дейност. Тук роля имат както фирмите, чиито предмет на дейност е специфичен, така и ползващите стандартни предмети. Дори да не е упомената в документацията по откриване на фирма някои тип такава, то автоматично се подразбира и се споменава, че може да се упражнявате всяка дейност, която не е свързана със специален лиценз и не нарушава законите.
  4. По отношение минимума на инвестиран капитал изискванията не са големи. Достатъчни са само 2 лева. Това е сумата, която изисква банка преди подаване на документите в Търговския регистър.
  5. Уточнете сами ли ще работите или ще имате сътрудници във фирмата.
  6. Уточнете колко ще са управителите на фирмата. Такива могат да са както едно лице, така и двама или няколко сътрудници. При откриване на фирма са важни личните данни на лицето, което се явява управител. Неговите лични данни - ЕГН и адрес, място на раждане на заявителя, данни от лична карта и т.н. се вписват в цялата документация на фирмата.

В съвременните условия всяко предприятие има устав, регламентиращ неговата стопанска дейност. По този начин се съставя годишен счетоводен отчет и самото дружество може да влиза в договорни отношения с трети лица. Цялостната дейност около една фирма, предприятие, компания протичат като непрекъснат процес, посредством извършване на редица стопански операции.

В случай, че се двоумите или смятате, че сами не може да регистрирате своята фирма, то това е напълно възможно. При това може да стане безплатно, бързо и лесно. Сами може да се убедите в това, че е напълно възможно. Необходимо за процеса на регистрация на нова фирма е да установите дали е ЕООД.

Регистрацията на фирма като ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност изисква както при останалите дружества проверка на името и съществуващите възможни онлайн. Това се прави чрез проверка за друго вписано в Търговския регистър дружество. Може да се извърши от страницата на Търговския регистър онлайн в секция „Справки“. В случай, че нямате намерени резултати може да регистрирате фирма. Съществува и вариант, ако името съвпада или има сходства с друго име на фирма да бъде отказано регистрирането му.

Опцията за запазване на име на фирма също може да спести пари, в случай, че е направена проверка преди самото подаване на документите. Това важи, както при ЕООД, така и при другите типове дружества.

Следващата стъпка свързана със задължителната документация при регистрация е подаване на заявление А4. Такова представлява вписване на обстоятелства като дружество с ограничена отговорност, в което се включват данни за фирмата, капитала, управителят и т.н.

Контакти