Счетоводно обслужване

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Изключително значение за осигуряване на правилна организация на фирма или дружество има самият процес по планиране на счетоводството. Счетоводното обслужване е ключов елемент в добре организираната работа на всяко едно учреждение. Такова планиране се извършва с организираната работа на счетоводни къщи, спазващи стриктно действащите нормативни актове, структура, особености и съобразявайки с характера на стопанска дейност на отчетната единица.

Планът за организация на счетоводството се изгражда на база вътрешна нормативна уредба, която представлява съвкупност от инструкции, правилници, указания и други.

Счетоводното обслужване включва не само следене и отчетност в движението на приходи и разходи на една фирма, но и следене на всички движения в самата фирма. В това число работни и длъжностни характеристики, назначаване на персонал, инвентаризации, план-график за месечен отпуск, следене наредбата за организация на вътрешния финансов контрол, съхраняване на счетоводния архив и т.н.

Особено значение за счетоводното обслужване има планирането на цялата документация и документооборот. Такова въпреки напредналите технологии и електронни форми за водене на счетоводство се изразява в редица номенклатури, форми на първични документи, спазване на реда и движенията на длъжностни лица, оформяне в срокове на цялата документация и т.н.

Планирането около счетоводната работа, включва и съставяне на някои планове по повишаване квалификация на служители.

Водеща роля в счетоводно обслужване на големите компании се пада на главният счетоводител. Такъв носи отговорност за създаване правилна организация на счетоводната работа в рамките на отчетния период.

Главните счетоводители в счетоводното обслужване са централни фигури по въпросите на икономиката на стопанската единица. Работата им се състои в общата икономическа работа, функциите, въпроси около цялата икономика на дружеството.

Счетоводителят в счетоводното обслужване е натоварен с ангажимента да анализира стопанската дейност, движението на стоково-материални ценности и да спазва финансова и кредитна дисциплина при провеждането на инвентаризации и пр.

Правата и задълженията на главния счетоводител са регламентирани по Закона за счетоводството.

Главният счетоводител има и отговорността да следи за неправомерно извършване на стопански операции, както и да отказва изпълнението на такива незаконни разпореждания.

За неизпълнение или недобросъвестно изпълнение на своите задачи, главният счетоводител носи отговорност, съответстваща с действащото законодателство.

Контакти