Счетоводни фирми

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Възникването на счетоводството и нуждата от водене на счетоводство на фирми е провокирана и в резултат появата на стопанска дейност. От своя страна тя се формира на база два водещи критерия – счетоводството се появява, тогава, когато се мащабира производство и второ, когато хората имали нужда от точни изчисления и водене на стриктна отчетност на приходи и разходи. Без една от двете предпоставки и счетоводството на фирми не би могло да съществува.

Днес не е необичайно да се води отчетност за всеки капитал. Нуждата от отчитане на взаимоотношенията между купувач и продавач, движението на капитала, реализираната печалба са част от целия процес по отчитане дейността на фирмите.

Счетоводството може да бъде организирано по два принципа – централизирано и не централизирано. Централизацията е принцип от счетоводството, в рамките, на който в рамките на отчетно обособена единица се изгражда само една счетоводна служба. Създават се необходими условия за рационално използване на технически средства за предаване на информация, обработка и съхранение. Наличието на съвременни методи и техники, както и електронни форми за водене на счетоводството на фирми е предпоставка за централизиране на счетоводството.

Наред с това съществуват и други предпоставки за централизиране на счетоводството, които обуславят необходимостта от усъвършенстване на счетоводната отчетност, съобразно нуждите на фирмите и фирмените организации. По този начин организацията трябва да съответства в максимална степен на управленската структура и счетоводство.

При фирмите, системата на счетоводство се характеризира с йерархичност и разграничаване правата и отговорностите на отделните равнища.

Друга предпоставка за ефективно функциониране на системата за счетоводство на фирми е интерпретирането на управление и интегрирането на  статистическа, оперативна счетоводна отчетност. Това налага свързаност между обектите на трите вида счетоводна отчетност – първично възприемане, регистрация на фирми и използване на информационната база, разграничавайки стопанската отчетност. Йерархическият характер на управлението в условията на фирмена организация представлява формиране и използване на отчетна информация за целите на управлението на всяка една фирма.

Контакти