Счетоводни къщи

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Отчетността има отдавнашна традиция. Тя възникнала в дълбока древност и заедно с появяват й развитието и в обществения живот на материално производство, залага на обективно съществуващи потребности. За да разгледаме нуждата от счетоводни къщи, нека поотделно се спрем на способите от счетоводния метод, които налагат цялата организация по водене на счетоводството:
Документация – представлява счетоводен метод, с помощта, на който се осъществява цялостното и непрекъснато документиране и оформяне на стопанските операции от счетоводителите в счетоводните къщи.

Инвентаризация – този способ е използван от счетоводните къщи за проверка на натура и стойност на имуществените и финансови средства.

Оценка – това е счетоводен метод, с помощта, на който отчитането се извършва в паричен измерител. В най-опростена форма, оценката на отчетните обекти представлява произведение на имуществени средства по количество.

Калкулация – това е сложен процес за оценяване на отчетните обекти. Благодарение на нея, могат да бъдат взети под внимание разходи за материали, амортизация, външни услуги и да се установят извършените за придобиване активи и разходи.

Счетоводни сметки – отразява контролиране на стопанските операции, притичващи в дружеството. Чрез тази система се осигурява връзка с възможностите за последващо групиране и/или систематизиране на изменения в активи и капитали на фирмата. Всичко това отново е работа на служителите от счетоводни къщи.

Балансово обобщаване – този способ спомага за съпоставяне на активи и капитали на фирмата/дружеството, компанията, към определен момент. С негова помощ счетоводителите от счетоводната къща извличат ценна информация за дейността на предприятието и могат да проследят цялостното движение.

Сводка на отчетни данни – това е способ от счетоводния метод, с помощта, на който периодично се постига обобщаване на отчетни данни за текущо счетоводно отчитане. Използването на този способ  от счетоводните къщи улеснява в голяма степен характеризиращите резултати от стопанската дейност за определен период от време и осигурява система от икономически показатели.

Всички тези водещи стоки не биха могли да бъдат реализирани без помощта на счетоводители. Такива предлагат своите услуги и могат да бъдат намерени в счетоводните къщи.

Контакти