Счетоводна къща

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Задачите, стоящи пред счетоводството на фирма могат да бъдат решени само с наличието на правилна организация. Изграждането и развитието на материално-техническата база изисква необходимостта от непрестанно внедряване и съобразяване със законовите нормативи наредби. Това налага постоянна актуализация и усъвършенстване на ръководството. Това е и работата на служителите от счетоводни къщи. Когато всичко е направено според нормативната уредба и съобразно законите на страната, то и работата на фирмата е съпроводена от рационално управленски апарат.

Метеорологическото ръководство на счетоводството се осъществява от Министерството на финансите. Като такова МФ утвърждава обема и формите за сметки, годишни отчети и цялостната организация около счетоводството на фирмата.

Всички счетоводни къщи се намират под методическото ръководство на финансово-счетоводен отдел.

По-важните задачи, на счетоводните къщи и счетоводните кантори са:

Съставяне на проекти за отраслови наредби, документация по счетоводство и инструкции.

Разработване на счетоводна техника за обслужване на голям брой фирми.

Оказване на съдействие на счетоводните организации и подведомствени звена за спазване и следене на отчетността.

Проучване условията за внедряване на механизми на счетоводството.

Участват в разглеждане на тримесечни и годишни отчети, баланси.

Подпомагане на счетоводните органи в създаване и прилагане на прогресивни методи за отчитане.

Ръководният отдел на счетоводния апарат е отдела, където всички счетоводни къщи се отнасят.

В състава на счетоводните органи, носещи отговорност за правилната организация и осъществяване на фирмено счетоводство и отчетност, се отнасят финансово-счетоводните отдели, министерство, ведомства, главни и отговорни счетоводители и поделенията им.

Счетоводните къщи представляват самостоятелно структурирани звена и могат да поемат различен обем работа, ФЛ и ЮЛ, в зависимост от особеностите при осъществяваните дейности и отчетни процеси.

Контакти