Регистрация по ДДС

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

В стандартната ставка на ДДС регистрацията в България е посочено 20%. Повечето доставки в България са задължени да бъдат по ДДС и юридически лица и данъчно задължено лица трябва да се регистрира по ДДС в България при компетентните органи. Намалените ставки и освобождавания са на разположение. За да се регистрира една фирма по ДДС в България е достатъчно само да се потърси юрист-консулт или счетоводна къща.

Как се регистрира по ДДС в България

ДДС регистрацията се изисква за всички български фирми и български данъчно задължени лица, които произвеждат ДДС, в резултат от данъчнозадължени продажби в България. Такива трябва да достигат лимит от  50 000 лв. в рамките на финансовата година.

Всички юридически лица или данъчно незадължени лица, които имат рекордни облагаеми продажби под тази граница могат да се регистрира по ДДС само доброволно или да не го правят.

Всяко данъчно задължено лице или юридическо лице в България не регистрирано за целите на ДДС може автоматично да бъдат регистрирано от компетентните органи. Чуждестранните доставчици не са задължени да се регистрират по ДДС в България, обаче подлежат на определени условия и трябва да бъдат изпълнени, за да бъде възможна търговията им. Важно при регистрацията на фирма е да бъде съобразена цялата информация за търговските закони в България.

Кой е задължен по ДДС в България?

Стандартната справка на ДДС от 20% се прилага за облагаеми доставки на стоки или услуги, както и вносът на стоки. Вътрешности придобивания и различни други дейности попадат в обхвата на Европейската общност. С цел да се опрости регистрацията по ДДС и процедурата за проверка в рамките на Европейския съюз, търговците имат възможност да се регистрират за номер EORI.

При намалена ставка на ДДС от 9% се прилага в България за хотелско настаняване и други туристически обекти. Нулева ставка на ДДС се прилага за: международен превоз на стоки и международния превоз на пътници, доставки, свързани с международен транспорт безмитните търговски доставки и др.

Категории услуги, които са освободени от ДДС в България:

- консумативи за здравеопазване,

- социално осигуряване и социално подпомагане доставки,

- консумативи, свързани с култура или религия,

- консумативи, свързани със земя и сгради,

- Хазарт,

- Пощенски услуги и печати и т.н.

При необходимост и регистрация на фирма по ДДС в България може да осигури пълна и подробна информация за други данъци приложими, както за българските граждани, така и за международни доставки, внос и износ на дейности извън територията на страната. Всичко това може да само с помощ на счетоводната къща.

Контакти